Câu hỏi thường gặp
Tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động giới27/07/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động giới của các hiệp định hợp tác kinh tế khu vực của Việt Nam
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng khung chính sách cạnh tranh quốc gia27/07/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Xây dựng Khung Chính sách cạnh tranh quốc gia
Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ sửa đổi Nghị 22/2015/ND-CP27/07/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 22/2015/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Luật Phá sản năm 2014
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo KTVM QII/201727/07/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyền 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ thực hiện xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II/2017
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án04/07/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Dự án Xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 19/2017 quý I10/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về hoàn thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng báo cáo Quý II thực hiện Nghị quyết 19/201710/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam' cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ thực hiện Báo cáo Quý II thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo đánh giá quyền ĐTKD gắn với QSD đất06/02/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam - cấu phần CIEM" cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư kinh doanh gắn với quyền sử dụng đất: nhận diện vấn đề và đề xuất các phương án sửa đổi
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn cho hoạt động “Tối ưu hóa quan hệ kinh tế Việt- Trung trong bối cánh đấy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”
Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và các kiến nghị”
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Thể chế pháp luật, kinh tế của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Pháp, Ba Lan, Malaysia)
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 04-11-201404/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016-2020, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 24-10-201424/10/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo Tái cơ cấu, gắn mô hình tăng trưởng đổi mới, hiệu quả và cạnh tranh sản phẩm nông sản và công nghiệp bối cảnh toàn cầu hóa
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 17/09/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo (tổng hợp) giám sát tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống tài chính-ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.3)18/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nghiên cứu về hạn chế ngân sách cứng, sự bất hợp lý trong khung khổ quan trị đối doanh nghiệp nhà nước và xáo trộn thị trường tạo ra bởi doanh nghiệp nhà nước.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.2)18/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ việc soạn thảo Nghị định về Cơ quan độc lập chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn (TOR 3.1)18/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng 02 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn Trong Nước06/08/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Thông báo tuyển dụng Chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện Báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô quý III/2014 phục vụ thảo luận/đối thoại chính sách

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>