Câu hỏi thường gặp
Tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN07/04/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước để thực hiện “Báo cáo nghiên cứu đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”.
Tuyển chuyên gia tư vấn đánh giá tác động của hội nhập vùng tới bình đẳng giới30/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để thực hiện “Báo cáo đánh giá tác động của hội nhập vùng đến bình đẳng giới ở Việt Nam”.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng khung cạnh tranh quốc gia27/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam và phát triển bền vững” (RCV-CIEM) cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Xây dựng Báo cáo Khung cạnh tranh quốc gia Việt Nam
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Báo cáo hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân24/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương cần tuyên 03 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo Hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng báo cáo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường24/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương cần tuyển 03 chuyên gia tư vân trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường"
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ ra soát thể chế trong thị trường nông sản nội địa21/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam", Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần tuyển 05 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ rà soát các rào cản thể chế ảnh hưởng tới thương mại nông sản tại thị trường nội địa
Tuyển chuyên gia tư vấn "Báo cáo KTVM Q1/2017"05/12/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô "Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I.2017
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19/CP30/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững" (RCV-CIEM),Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cần tuyển 05 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết 19.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô QIV/201605/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam và phát triển bền vững (RCV-CIEM) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô QIV/2016
Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn (IPSARD)05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) sẽ thực hiện Nghiên cứu về " Điều tra các rào cản đối với việc kinh doanh trong thị trường đầu vào trung gian ngành nông nghiệp".
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn 05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV-CIEM) cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II và cả năm 2016.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ dự thảo Tái cơ cấu kinh tế05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững" cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ soạn thảo Đề án Tái cơ cấu kinh tế cho Giai đoạn 2016-2020.
Thông báo tuyển nhóm làm phim video cho Dự án05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam có nhu cầu tuyển 01 công ty truyền thông/nhóm làm phim để hỗ trợ Dự án thực hiện các video ngắn về hoạt động của Dự án.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Báo cáo KTVM Quý I/201605/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cáo năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý I/2016.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Báo cáo KTVM Quý III/201605/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV-CIEM) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ nghiên cứu xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III/2016
Tuyển chuyên gia viết báo cáo bình chọn top 10 quy định tốt nhất tồi nhất05/09/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ viết báo cáo về việc bình chọn 10 quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn nghiên cứu chính sách cạnh tranh13/06/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 06 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ thực hiện Rà soát chính sách cạnh tranh ở Việt Nam
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn nghiên cứu Chuỗi giá trị lúa gạo ở Việt Nam07/06/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ nghiên cứu Chuỗi giá trị lúa gạo ở Việt Nam
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19/201630/05/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững" cần tuyển 04 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới21/03/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án "Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM) cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xây dựng "Báo cáo Việt Nam tham gia cá FTA thế hệ mới"
1 2 3

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>