Câu hỏi thường gặp
Recruitment announcement22/09/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
The Restructuring for a More Competitive Vietnam Program (RCV), now called "Aus4Reform" are looking for qualified candidates for 03 positions of the Program Coordinating Unit.
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng khung chính sách cạnh tranh quốc gia27/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Xây dựng Khung Chính sách cạnh tranh quốc gia
Tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động giới27/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo đánh giá tác động giới của các hiệp định hợp tác kinh tế khu vực của Việt Nam
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án15/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Dự án Xây dựng Cẩm nang thực hiện Dự án.
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 19/2017 quý I15/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo Quý I thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về hoàn thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng báo cáo Quý II thực hiện Nghị quyết 19/201715/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam' cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ thực hiện Báo cáo Quý II thực hiện Nghị quyết 19/2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo đánh giá quyền ĐTKD gắn với QSD đất15/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam - cấu phần CIEM" cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư kinh doanh gắn với quyền sử dụng đất: nhận diện vấn đề và đề xuất các phương án sửa đổi
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo KTVM QII/201715/03/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyền 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ thực hiện xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II/2017
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng báo cáo về chi phí doanh nghiệp06/02/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô " Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng Báo cáo cắt giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp
Tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng tiêu chí đánh giá MTKD02/02/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án " Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM) cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia cho Việt Nam
Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ sửa đổi Nghị 22/2015/ND-CP15/01/2017
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 22/2015/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của Luật Phá sản năm 2014
Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo KTVM Quý 3/201606/07/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III/2016
Tuyển chuyên gia hỗ trợ rà soát chuỗi giá trị lúa gạo của Việt Nam07/06/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
The Restructuring for a more Competitive Vietnam Project (RCV Project) is looking for 03 national consultants to support reviewing the rice value chain in Vietnam
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo KTVM Quý I/201610/01/2016
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2016
Tuyển chuyên gia soạn thảo tiêu chí bình chọn văn bản pháp luật10/11/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Ô Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam cần tuyển chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ soạn thảo thể lệ và tiêu chí bình chọn các quy định pháp luật
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng BC KTVM QII/201505/04/2015
Hạn nộp hồ sơ:  
Dự án Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và Phát triển bền vững cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Xây dựng Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý II/2015
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Thể chế pháp luật, kinh tế của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam (Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Pháp, Ba Lan, Malaysia)
Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo “Chính sách bình ổn giá: Đánh giá hiệu quả và các kiến nghị”
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 11-11-201411/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn cho hoạt động “Tối ưu hóa quan hệ kinh tế Việt- Trung trong bối cánh đấy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam”
Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Gia Tư Vấn 04-11-201404/11/2014
Hạn nộp hồ sơ:  
Tuyển dụng chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016-2020, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
1 2

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>