Thông tin tuyển dụng

Tái Cơ Cấu Kinh Tế: Một Vài Quan Sát Về Kết Quả Và Vấn Đề

Trong những năm gần đây, "tái cơ cấu kinh tế" chắc chắn là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học về chính sách kinh tế, trong các báo cáo của cơ quan nhà nước có liên quan. Điều đó cho thấy có sự thống nhất trong nhận thức xã hội về sự cần thiết và tính tất yếu của tái cơ cấu kinh tế tại thời điểm hiện nay của quá  trình phát triền; và việc tất yếu phải làm trong bước ngoặt phát triển chuyển đổi sang cách thức tăng trưởng mới, cách thức tăng trưởng dựa trên nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Đề án tái cơ cấu kinh tế đã xác định khung khổ tương đối rõ vã chặt chẽ về cách thức triển khai tái cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng; tuy nhiên kết quả tái cơ cấu kinh tế cho tới nay mới chỉ là bước đầu.

 

Nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Tái cơ cấu kinh tế.

 

File đính kèm

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>