Thông tin tuyển dụng

Ôxtrâylia tiến hành rà soát chính sách cạnh tranh

Dự thảo Báo cáo rà soát chính sách cạnh tranh của Ôxtrâylia đã được hoàn thành vào tháng 9 năm 2014. Dự thảo Báo cáo đã trình bày các ý kiến của Nhóm Rà soát cũng như những khuyến nghị của Nhóm đối với chính sách cạnh tranh của Ôxtrâylia. Việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chính sách cạnh tranh là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các cơ hội cũng như các những thách thức về kinh tế Ôxtrâylia đang đối mặt hiện nay và trong tương lai. 


Nhóm Rà soát đã đánh giá về các thể chế cạnh tranh của Ôxtrâylia bao gồm hoạt động hiện nay của các cơ quan cạnh tranh và sự chuẩn bị cho tương lai. Chính sách cạnh tranh được xây dựng, ban hành nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của người dân, cải thiện phúc lợi kinh tế và làm cho thị trường hoạt động hiệu quả. Việc rà soát chính sách cạnh tranh nhằm đánh giá liệu các chính sách, luật, thể chế cạnh tranh hiện nay của Ôxtrâylia có còn phù hợp không, đặc biệt là khi nền kinh tế Ôxtrâylia dự kiến sẽ có những thay đổi trong thập kỷ tới. 


Một khuôn khổ cạnh tranh hiệu quả sẽ là nhân tố sống còn để nền kinh tế phát triển mạnh mẽ,   giúp cho năng suất tăng trưởng và mức sống được cải thiện. Điều này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động  hiệu quả và sáng tạo và mang lại kết quả tốt đẹp hơn cho người tiêu dùng.


Các nội dung chính được tập trung rà soát gồm:
•    Xác định các quy định và những trở ngại khác trong nền kinh tế đang hạn chế cạnh tranh và làm giảm năng suất, mà không mang lại lợi ích cho cộng đồng; 
•    Kiểm tra các quy định cạnh tranh của Luật cạnh tranh và tiêu dùng (CCA) 2010 để đảm bảo các quy định đang thực thi có hiệu quả, mang tính cạnh tranh và bền vững, đặc biệt lưu ý xem xét những thay đổi trong nền kinh tế Ôxtrâylia trong những thập kỷ gần đây và sự tăng cường hội nhập vào các thị trường toàn cầu;
•    Kiểm tra các quy định cạnh tranh và sự bảo hộ đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ trong Luật cạnh tranh và tiêu dùng nhằm đảm bảo đối với các doanh nghiệp hiệu quả kể cả doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều có thể cạnh tranh và được khuyến khích để đầu tư và đổi mới;
•    Xem xét liệu cấu trúc và quyền hạn của các cơ quan cạnh tranh vẫn còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay, sau khi xem xét  những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế Ôxtrâylia; và
•    Xem xét về sự tham gia của Chính phủ trên thị trường thông qua các doanh nghiệp nhà nước, quyền sở hữu tài sản trực tiếp của và chính sách trung lập trong cạnh tranh nhằm giảm sự can thiệp của Chính phủ.


Tuy Báo cáo mới chỉ trong giai đoạn dự thảo, nhưng đã đưa ra nhiều khuyến nghị để các bên liên quan thảo luận, đóng góp ý kiến. 


Nhiều vấn đề được trình bày tại dự thảo cũng tương tự như những vấn đề đang được thảo luận tại Việt Nam. Dự thảo báo cáo và các bài phát biểu, các ý kiến của Nhóm rà soát chính sách cạnh tranh của Ôxtrâylia đã được đang trên trang http://www.competitionpolicyreview.gov.au.


Đây là những thông tin hữu ích để Việt Nam tham khảo học tập trong các cuộc cảnh cách về chính sách và thể chấ cạnh tranh của mình hiện nay và trong thời gian tới.

 

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>