Thông tin tuyển dụng

Dự án RCV hỗ trợ nhằm giảm bớt rào cản thể chế và pháp luật đối với cạnh tranh ở Việt Nam

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) hỗ trợ xây dựng thể chế nhằm giảm bớt rào cản thể chế và pháp luật đối với cạnh tranh ở Việt Nam. Dự án hỗ trợ Cục Quản lý cạnh tranh  thực hiện nhiệm vụ quản lý cạnh tranh phù hợp với thông lệ quốc tế.
Để thực hiện được việc này, cần sửa đổi Luật cạnh tranh để Cục Quản lý cạnh tranh  có thể trở thành Cơ quan quản lý cạnh tranh độc lập. Hỗ trợ từ Dự án RCV đã giúp Cục Quản lý cạnh tranh  nâng cao năng lực, chuyển giao kinh nghiệm quốc tế tạo dựng nền tảng cho cải cách trong tương lai.

 

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>