Thông tin tuyển dụng

Dự án RCV hỗ trợ VCCI Cuộc Bình chọn các quy định pháp luật năm 2016

Ngày 28/2/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố 30 quy định pháp luật tốt và 30 quy định pháp luật chưa tốt năm 2016. Cuộc Bình chọn các quy định pháp luật này do VCCI với sự hỗ trợ của Dự án RCV phát động từ cuối tháng 12-2015. 

 

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>