Thông tin tuyển dụng

Báo cáo phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2014 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

Ngày 18/3/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19)

 

141230163938_picture1.png

 

Nghị quyết 19 yêu cầu tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó, giai đoạn 2014-2015, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị quyết yêu cầu đến hết năm 2015, một số chỉ tiêu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 . Theo đó, các chỉ tiêu khởi sự kinh doanh, Bảo vệ nhà đầu tư, Nộp thuế và bảo hiểm xã hội, Thương mại qua biên giới, Tiếp cận điện, Xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán,... sẽ phải được cải thiện một cách đáng kể

 

Nghị quyết 19 đề ra 7 giải pháp tổng thể và 49 giải pháp cụ thể cho các Bộ, cơ quan và địa phương. Trong đó, 16,3% số giải pháp được thực hiện và có kết quả; 32,7% số giải pháp được thực hiện, nhưng chưa có kết quả rõ ràng; và 51% số giải pháp chưa được thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công thương là 3 Bộ đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp bám sát các yêu cầu Nghị quyết đề ra.

 

Ngày 30/12 năm 2014, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12/2014 và đã thảo luận về Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Dưới đây là toàn văn Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ.

 

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) hiện đang hỗ trợ thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ Việt Nam. Các mục tiêu được Dự án RCV hỗ trợ bao gồm: 

a) Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

b) Thúc đấy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập; và

c) Nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.


Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP (phục vụ cho phiên họp tháng 12 năm 2014 của Chính phủ)

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>