Thông tin tuyển dụng

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 năm 2015

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 816/VPCP-TH ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19)

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>