Thông tin tuyển dụng

Báo cáo phiên họp Chính phủ tháng 9 năm 2014 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP

 

           Nghị quyết 19 yêu cầu tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực) nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.Trong đó,giai đoạn 2014-2015, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,rút ngắn quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính,đảm bảo công khai,minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.Nghị quyết yêu cầu đến hết năm 2015,một số chỉ tiêu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6.

 

          Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, chịu trách nhiệm các chỉ số gồm: Khởi sự kinh doanh (giảm thời gian thành lập doanh nghiệp xuống tối đa 6 ngày, hiện nay là 34 ngày), Bảo vệ nhà đầu tư, và Xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán (giảm thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp tối đa 30 tháng, hiện nay là 60 tháng). Theo đó, tập trung hoàn thiện Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), và các quy định thực hiện Luật phá sản.

 

          Sau 6 tháng ban hành Nghị quyết 19, các bộ, cơ quan và địa phương đã có kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cải thiện 02 chỉ số, gồm “Khởi sự kinh doanh” và “Bảo vệ nhà đầu tư”. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu đầy đủ thực trạng hai chỉ tiêu nói trên theo đúng mục tiêu Nghị quyết 19; đồng thời tổ chức sửa đổi Luật Doanh nghiệp bám sát yêu cầu của Nghị quyết. Theo đó, “Khởi sự kinh doanh” sẽ giảm còn 5 thủ tục (hiện nay là 10 thủ tục) với tổng thời gian là 17 ngày (hiện nay là 34 ngày), và nhờ vậy chỉ số “Khởi sự kinh doanh” của Việt Nam dự kiến tăng 50 thứ hạng từ vị trí 109 lên khoảng vị trí thứ 60 .Về chỉ tiêu “Bảo vệ nhà đầu tư”, Luật doanh nghiệp (sửa đổi) đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng giữa các cổ đông, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. Theo đó, xếp hạng chỉ số “Bảo vệ nhà đầu tư” của Việt Nam dự kiến tăng lên vị trí 60 so với vị trí 157 hiện nay.

 

Tài liệu đính kèm: Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>