Dự án RCV hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ Việt Nam
Dự án RCV hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam
Doanh nghiệp có phụ nữ tham gia lợi nhuận lớn hơn, đổi mới tốt hơn
Dân trí Theo báo cáo của CIEM, phụ nữ hiện đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động kinh tế với vai trò doanh nhân, quản lý doanh nghiệp ngày càng nhiều. Hỗ trợ phụ nữ phát huy vai trò kinh tế của họ là điều quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.

Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV) được xây dựng nhằm hỗ trợ thực hiện một số nội dung trong Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ Việt Nam. Dự án hướng tới hỗ trợ thực hiện các mục tiêu sau:

 -    Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
 -    Thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập; và 
 -    Nâng cao tính minh bạch trong các quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.

Nghị quyết 19-2016/NQ-CP
Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 , định hướng đến năm 2020
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức-Hành động của chúng ta
(Chinhphu.vn) – Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức-Hành động của chúng ta” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 năm 2015
Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 816/VPCP-TH ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19)
Xem thêm >>

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

quangcao_08.png

Ấn phẩm báo cáo
Xem thêm >>